مدیر محله : آقای ابولفضل امین زاده - 34 ساله - تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی

تلفن همراه : 09122363410